Assalamualaikum w.b.t. Ahlan wa sahlan Welcome to are peaceful

Followers

Search

Wednesday, 8 February 2017

Pembangunan mampan

PENGENALAN

Alam sekitar sering di abaikan oleh orang ramai tentang kepentingannya. Walau bagaimanapun, terdapat inisiatif yang diambil pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Mereka telah membuat perancangan dan menjalinkan kerjasama dalam usaha untuk menangani isu masalah alam sekitar yang semakin meningkat di dalam negara masing-masing. Walaupun , kebanyakkan negara sedang mengejar pembangunan terutama dari segi ekonomi dan infrastruktur tetapi pemimpin-pemimpin negara ini beruasaha untuk memulihara dan memelihara flora dan fauna yang terdapat di negara mereka. Oleh itu, disebabkan masalah alam sekitar yang semakin meruncing dikalangan negara membangun terutamanya maka telah wujud satu teori yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan dan alam sekitar iaitu Teori Pembangunan Mampan seiring dengan usaha mereka mengejar status negara maju.
            Pembangunan mampan yang dimaksudkan adalah satu konteks di mana ia adalah pembangunan yang di jalankan di sesebuah negara secara berterusan tanpa meminimakan potensi keupayaan demi memenuhi keperluan pada masa depan. Penggunaan sumber alam merupakan faktor utama dalam menjalankan pembangunan mampan ini. Hal ini kerana kuantiti penggunaan sumber alam ini iaitu dari sumber hutan akan memberi kesan negatif terhadap negara pada masa akan datang jika tidak ada inisiatif yang diambil tetapi ia akan memberikan kesan positif sekiranya penggunaan sumber alam ini dikawal secara efektif dan pengeluarannya mengikut keperluan sesebuah negara seiring dengan usaha memelihara dan memulihara yang dijalankan dari semasa ke semasa oleh sesebuah negara tersebut.
            Pembangunan mampan juga tidak tertumpu pada suatu faktor sahaja. Hal ini di mana ia perlulah mengambil kira keadilan sosial, keperluan manusia asas, kesihatan awam, kesedaran persekitaran dari segi ruang dan masa. Hal ini juga menekankan kepentingan kesihatan dikalangan rakyat kerana ia merupakan salah satu faktor yang harus diambil berat dalam usaha melaksanakan pembangunan mampan di sesebuah negara. Perkara ini merangkumi ekonomi, peluang pekerjaan dan kemiskinan yang perlu diambil perhatian oleh pemimpin negara tersebut.
Majlis Pembandaran Pula Pinang (1985)  Definisi Pembangunan Mampan daripada http://www.hbp.usm.my/PlanningStudio504/GrpOne/4.0%20Definisi%20DAN%20TEORI.htm
       

PERBINCANGAN 26 PERINSIP PEMBANGUNAN MAPAN DI PERSIDANGAN STOCKHOLM
                 
 Perintis perinsip ini adalah persidangan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) stockholm,sweden pada 1972. Persidangan ini menekankan peranan ahli sains dan masyarakat dunia dalam menjaga alam sekitar dan kehijaun daun-daun di sekeliling.  Terdapat 26 Perinsip pembangunan mapan yang wujud pada persidangan stockholm dan perinsip-perinsip yang telah dibincangkan boleh dibahagikan kepada 5 bahagian utama.
                     Bahagian pertama adalah sumber semulajadi harus dikawal rapi dan disimpan, sumber hasil bumi yang boleh diganti harus dikekalkan dan sumber yang tidak boleh diganti harus dikongsi bersama. Apa yang boleh disampaikan disini adalah merujuk kepada dasar-dasar alam sekitar dan pembangunan sendiri serta tanggungjawab memastikan segala aktiviti yang dijalankan tidak mendatangkan kerosakan alam sekitar yang akan membabitkan negara lain serta melampaui bidang kuasa sesebuah negara itu.
                       Disamping itu, dikalangan negara haruslah bekerjasama dan bersatu padu dalam menjalankan aktiviti yang dapat memelihara flora dan fauna diantara negara itu. Mereka boleh mewujudkan suatu kerjasama dalam mengitar semula bahan buangan negara mereka dengan menghasilkan produk baru di negara yang mempunyai teknologi yang tinggi dan mempelbagaikan produk yang akan dihasilkan.
                       Perinsip kedua yang terhasil adalah setiap negara harus menetapkan standard pengurusan alam sekitarnya sendiri dan mengeksploit sumber tersebut mengikut keperluan tanpa membahayakan negara yang lain. Satu kerjasama antarabangsa harus ditetapkan untuk meningkatkan kualiti alamsekitar.

                          Negara-negara yang terlibat sentiasa mengemaskini sumber asli yang digunakan dan sentiasa dan memantau penggunaanya secara berkesan agar tidak menjejaskan aktiviti pembangunan negara serta tidak menyebabkan berlaku kepupusan bekalan sumber. Negara-negara hendaklah bekerjasama berlandaskan perkongsian global untuk memelihara, melindungi dan memulihara kesejahteraan serta integriti ekosistem bumi sumbangan setiap negara terhadap degradasi alam sekitar global walaupun mempunyai kesamaan tetapi tanggungjawab adalah berbeza.
                          Negara-negara harus mempunyai kesedaran dimana sedar akan tanggungjwab mereka dalam usaha antarabangsa  ke arah pembangunan mampan dalam konteks penglibatan rakyat mereka dalam peringkat global, teknologi dan sumber-sumber kewangan di bawah kawalan mereka.Selain itu, negara-negara itu hendaklah bersama-sama memajukan suatu sistem di peringkat antarabangsa dengan membina dasar terbuka dan membina membawa kepada pertumbuhan yang mampan seiring dengan status sesebuah negara tersebut  disemua negara yang bertujuan untuk mengutarakan masalah-masalah degradasi alam sekitar kearah yang lebih baik.
                         Tindakkan bersama untuk menghadapi cabaran-cabaran alam sekitar di dalam bidang kuasa negara-negara pengimport sangat digalakkan.  Walau bagaimanapun langkah-langkah mengahadapi masalah alam sekitar rentas sempadan atau global hendaklah sebaik mungkin berdasarkan persetujuan antarabangsa.
                         Manakala perinsip ketiga adalah pencemaran yang berlaku tidak harus dibiarkan diselesaikan oleh alam sekitar secara semulajadi , dan pemcemaran lautan harus dicegah. Alam semulajadi sememangnya tidak akan pulih jika pencemaran berlaku secara berterusan. Perinsip ini termasuk dalam usaha pembangunan mampan kerana kepentingan pemeliharaan alam sekitar yang sememangnya agenda uatama pembangunan mampam.
                     Desakan pembangunan yang seringkali mengakibatkan pemeliharaan alam sekitar terpinggir . bagi mencapai matlamat pembangunan mampan, dengan memperkenalkan pengurusan bersepadu alam sekitar dan sumber asli pemeliharaan kepelbagaian biologi dan ekosistem merupakan agenda pembangunan mampan dari sudut alam semulajadi dan kebolehdapatan sumber asli Industri Bioteknologi terus berkembang , pemeliharaan kepelbagian biologi yang memastikan ekologi berfungsi dengan baik harus diutamakan . pengurusan bahan toksik dan merbahaya secara berkesan merupakan keperluan asas dalam memastikan corak pembangunan yang mampan.
                   Pembangunan mempan menuntut penghasilan buangan toksik dan merbahaya diminimumkan , kitaran semula bahan buangan digalakkan, rawatan dan pelupusan secara lebiih mesra alam dilaksanakan dan kemudahan perkhidmatan rawatan bahan buangan toksik dan merbahaya harus di perluas.
                     Pencemaran alam sekitar adalah merupakan masalah global yang dihadapi oleh semua negara.Kesedaran tentang kemerosotan kualiti alam sekitar bermula sejak awal tahun 1910-an apabila persidangan pertama dunia yang diadakan di Stockhlom,Sweden membincangkan tentang pencemaran alam sekitar.
                       Dalam usaha mengejar kemajuan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk,kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat dielakkan manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang telah timbul akibat pelaksanaan projekpembangunan.Kesan-kesan negatif akibat proses pembangunan dan modernisasi yang kian membangun dapat memberi kesan pencemaran kepada alam sekitar. kesan negatif ini semakin menggugat kesihatan manusia dan sumber-sumber ekonomi.Untuk mengurangkan kesan-kesan negatif tersebut , setiap aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah diseimbangkan dengan usaha pengurusan danpemeliharaa alam sekitar.
                      Umumnya pencemaran alam sekitar boleh ditangani dengan proses semula jadi tetapi apabila berada di tahap yang serius,pencemaran tersebut sukar untuk diatasi .Olehitu, camput tangan semua pihak amatlah penting.Pencemaran alam sekitar berbeza antara sebuah negara dengan negara lain mengikut taraf sosio-ekonomi. Di negara-negara maju, pencemaran lebih banyak berlaku kesan daripada pembuangan bahan-bahan kimia.Bagi negara membangun pula,pencemaran lebih menjurus kepada bahan-bahanorganik lain seperti sampah,najis dan sisa-sisa makanan.
                          Hanya sedikit sahaja pencemaran daripada bahan kimia dihasilkan Takrifan Pencemaran. menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yangmenyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,kimia,biologi atau aras-arasradiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah,yang menimbulkan  keadaan berbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain,tumbuhan dan haiwan.Pencemaran dapat dikategorikan dandisenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam.Memandangkan dunia sekarang sedang diancam bahaya pencemaran, langkah-langkah wajar dan berkesan patut diambil.
                          Langkah untuk melindungi alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. Ia adalah tanggungjawab semua pihak. Kerajaan perlulah memperketatkan undang-undang untuk melindungi alam sekitar. Rondaan oleh pegawai Jabatan Alam Sekitar patut diperbanyakkan.Para pengusaha terutama pengusaha kilang secara besar-besaran perlulah mendapatkan nasihat daripada Jabatan Alam Sekitar sebelum sesuatu operasi perindustrian yang akan dijalankan.
                           Pengguna memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah pencemaran. Sebagai seorang pengguna yang bertanggungjawab, kita perlulah memilih barangan yang membolehkan pencemaran kurang berlaku. Tanpa permintaan terhadap barangan yang boleh menyebabkan pencemaran, pengusaha kilang juga perlu menggunakan bahan-bahan yang lebih sesuai dengan alam sekitar. Sebagai contoh, kitasepatutnya memilih racun serangga dalam tin aerosol yang tidak mengandungi CFC.
    


                        
         TEORI PEMBANGUNAN MAPAN

Pembangunan mapan bermaksud pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa sekarang tanpa menjejaskan keupayaan memenuhi keperluan pada masa depan. Pembangunan mapan juga dikenali sebagai pembangunan lestari atau pembangunan seimbang.Teori pembangunan mapan diperkenalkan untuk mencapai keseimbangan dalam pembangunan dan penjagaan alam sekitar. Kesedaran berkaitan perlunya alam sekitar yang terkawal telah mendorong kebanyakan negara-negara di dunia untuk mempertingkatkan tahap persekitaran dunia yang sering diancam oleh aktiviti manusia. Pembangunan Bandar yang mapan harus dijalankan dengan mengambil kira keupayaan menampungnya pengambilan sumber, pengagihan bahan buangan serta kadar pencemaran yang dicetuskan keatas Bandar dan kawasan sekeliling. (White&whitney,1992)
Pembangunan mapan bertujuan membawa mutu hidup yang lebih baik pada masa kinidan masa depan sambil melindungi dan mungkin memperbaiki mutu alam sekitar serta penggunaan sumber asli. Pembangunan Bandar yang mapan perlu mengambil kira keadilan sosial, keperluan manusia asas dan kesedaran persekitaran dari segi ruang dan masa. Kesihatan ekonomi Bandar adalah salah satu cara untuk mencapai pembangunan mapan. Justeru itu, aktiviti ekonomi, peluang pekerjaan dan kemiskinan perlu diambil perhatian dan daripadanya peranan aktiviti informal serta perdagangan skala kecil (pretty commodity sector) menjadi penting.  (David Drakakis-smith.1995)
Pembangunan mapan bukan merupakan satu idea yang baru. Dalam sejarah manusia telah banyak membincangkan kepentingan harmoni di antara alam sekitar, masyarakat dan ekonomi. Perkembangan konsep Pembangunan mapan telah berlaku dengan cepat sejak tahun 1980-an. Pada tahun 1990-an, pelan pembangunan mapan wilayah dan sektor telah dibangunkan. Pelbagai kumpulan dari ahli perniagaan, kerajaan tempatan hingga kepada organisasi antarabangsa seperti Bank Dunia telah menyesuaikan konsep dan member interpretasi mereka sendiri. Pada tahun 1992, pemimpin-pemimpin yang menghadiri siding kemuncak Bumi di Rio telah membuat beberapa perjanjian dan konvensyen berkenaan beberapa isu seperti perubahan cuaca, penggondolan dan penebangan hutan di dalam kerangka Laporan Brundtland. Mereka juga membuat draf strategi tindakan Agenda 21 sebagai perancangan kerja untuk alam sekitar dan isu pembangunan bagi dekad akan datang ini.
Matlamat Pembangunan mapan yang ingin dicapai oleh kerajaan ialah pemuliharaan sumber, pembangunan fizikal, kesakmaan sosial, kualiti alam sekitar dan penyataan politik. Pemuliharaan sumber ialah penggunaan tanah yang efektif, pengurangan mengguna sumber yang tidak boleh diperbaharui dan pemuliharaan pelbagai sumber semulajadi untuk memastikan penawaran sumber semulajadi yang cukup bagi masa kini dan masa hadapan. Pemuliharaan termasuklah penggantian sumber yang terhad, mengubahkan cara penggunaan sesuatu sumber dan memberi perhatian kepada faktor ‘intangible’ seperti nilai keselesaan dan nilai warisan.
Pembangunan fizikal memastikan pembangunan dapat diseimbangkan dengan alam semulajadi dan saling memanfaatkan dengan meminimumkan pembaziran sumber. Ini dapat membantu menyedarkan komuniti tentang peluang yang terdapat di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan pembaziran sumber dan keburukan kepada komuniti apabila sesetengah kawasan perniagaan mengalami tekanan pembangunan yang melampau menyebabkan sesetengah kawasan mengalami kemerosotan perniagaan seperti kehilangan pekerjaan dan penutupan perniagaan.
Kualiti alam sekitar juga perlu dititikberatkan dalam pembangunan bagi mengelakkan pencemaran alam sekitar dan pembangunan yang akan mengugut kesihatan manusia atau menjejaskan kualiti kehidupan. Langkah-langkah perlu diambil untuk mengurangkan dan mengubah proses pengeluaran yang akan menjejaskan kualiti hidup manusia seperti cara pembuangan dan pelupusan sampah sarap dan pembuangan sisa-sisa ke dalam sungai dari kilang harus dititikberatkan.
Kesaksamaan sosial dari segi peluang ekonomi antara golongan kaya atau miskin serta menggalakkan pembangunan yang dapat mengurangkan wujud ketidaksamaan sosial juga penting. Ini dapat mengurangkan pembaziran tenaga manusia. Akhir sekali, penyertaan politik yang menggalakkan komuniti menyertai dalam proses membuat keputusan.
Pembangunan mapan juga membawa beberapa kepentingan seperti mengelakkan atau melambatkan kepupusan sumber, melambatkan kepupusan sumber tenaga fosil, mengelakkan kepupusan spesies dan memastikan industri pengeluaran tidak merosakkan alam sekitar. Oleh itu, kerajaan telah menggunakan pendekatan pembangunan mapan dalam beberapa sektor dan salah sektor ialah industri primer iaitu sektor perhutanan dengan mengurangkan penebangan pokok dan mengadakan rancangan tanam semula untuk menggantikan pokok yang telah ditebang, sektor pertanian dengan meningkatkan pengeluaran produk pertanian yang berkualiti baik dan berhasil tinggi seiring dengan pengurangan penggunaan baja kimia dan sektor perlombongan pula dengan menggantikan bahan api fosil dengan bahan api yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar, air dan angin. Beberapa kesan-kesan utama terhadap alam sekitar bandar yang telah dapat dikenalpasti akibat daripada tidak mengamalkan pendekatan pembangunan mapan ialah perubahan imbangan sinaran tenaga dan gangguan kitaran hidrologi.
Selain daripada itu, pihak kerajaan juga boleh melancarkan beberapa kempen yang berkaitan dengan alam sekitar dan kesedaran kepada masyarakat di peringkat kerajaan negeri seperti kempen kitar semula, cintailah sungai dan sebagainya. Kesedaran tentang kepentingan alam sekitar dapat ditanam dalam pemikiran masyarakat melalui kempen ini. Oleh itu, pihak kerajaan dan swasta perlu merancang strategi yang sesuai bagi menarik anggota masyarakat tidak mengira usia untuk menyertai kempen-kempen yang dijalankan.
Salah satu tindakan yang telah diambil oleh kerajaan ialah pihak berkuasa seperti Kementerian Sains, Teknologi, dan Alam Sekitar perlu memainkan peranan utama dengan menjatuhkan hukuman kepada  individu atau organisasi yang telah didapati bersalah memusnahkan alam sekitar semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Hukuman seperti mengenakan denda yang tinggi perlu dikenakan keatas kesalahan mereka yang mencemarkan dan memusnahkan alam sekitar. Selain itu, tindakan penguatkuasaan undang-undang hendaklah dilaksanakan tanpa sikap memilih bulu dan dilakukan secara tekal dan tidak seperti ‘melepaskan batuk di tangga’. Kadang-kadang mereka tetap tidak serik dengan hukuman yang dikenakan dan akan terus mengulangi perbuatan keji ini jika hukuman yang dikenakan terhadap mereka tidak begitu berat. Oleh itu, pihak berkuasa perlulah lebih tegas dalam mengenakan hukuman terhadap pihak yang merosakkan alam sekitar supaya mereka tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dimasa akan datang dan hal ini boleh mengelakkan daripada pencemaran dan pemusnahan alam sekitar berlaku dan keseimbangan antara manusia dan alam sekitar dapat dikekalkan. 
Kesimpulannya, konsep teori pembangunan mapan yang telah diperkenalkan ini haruslah dilaksanakan oleh semua negara kerana ia merupakan salah satu idea baru dalam corak pemikiran untuk pembangunan dan alam sekitar negara. Dalam aspek pembangunan, konsep ini boleh dijadikan sebagai rujukan ataupun panduan untuk kita melaksanakannya.  Oleh itu, keseimbangan antara elemen alam sekitar dan manusia perlulah diseimbangkan bagi memastikan pembangunan  ini berjalan seiringan untuk mengelakkan berlakunya ketidakseimbangan corak pembangunan. Etika alam sekitar perlu diwujudkan dalam diri setiap manusia bagi mencapai matlamat pembangunan dengan baik tanpa memberikan sebarang kesan buruk atau negative kepada manusia dan alam sekitar disamping dapat menjaga keseimbangan antara kehendak manusia dan alam sekitar dalam merancang dan menjana pembangunan negara.Rujukan :
·         http://anelyza.blogspot.com/2012/05/6-cara-cara-melaksanakan-  pembangunan.html
No comments:

Post a Comment